ดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553) Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology Vol.9 No.1 January-June 2010

Corporate Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553