ดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2552) Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology Vol.8 No.2 July-December 2009

Corporate Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553