แนวพระดำริทางการคณะสงฆ์ในพระมหาสมณศาสน /

ผู้แต่ง
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3186 ว151น 2534
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534
Physical description
130 หน้า ; 23 ซม.