จดหมายเหตุงานเฉลิมฉลอง 100 ปี พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิขุ อินฺทปญฺโญ) /

Corporate Author
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2