สมุดภาพจดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสาชนครินทร์ /

Corporate Author
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1