ประวัติและงานพระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก ป.ธ.5) และ พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ.9) /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2542