ญาณสังวรเทศนา /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.304 ส247ญ 2535
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
230 หน้า