การทรงพระผนวชในรัชกาลที่ 7, พุทธมามกะ, นาคหลวง /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2528