สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3122 พ349ส 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2547
Physical description
215 หน้า