ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 พ349ธ 2538
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก, 2538
Physical description
63 หน้า