สมุดราชบุรี พ.ศ. 2468 /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ด้วยความร่วมมือของสถาบันจักรวาลวิทยา, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2