รวมบทความวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ = Annual of international Thai tourism journal 2006 /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย, 2551