มหาเวสสันดรชาดก : วิเคราะห์ทางสังคมและวัฒนธรรม = The Mahavessantara-Jataka : a sociocultural analysis /

ผู้แต่ง
สมหมาย เปรมจิตต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2544