6 ทศวรรษแห่งการสร้างสรรค์ ใต้ร่มพระบารมี : ผลงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และมัณฑนศิลป์ ในกรมศิลปากร (พ.ศ.2489-2549) /

ผู้แต่ง
บุษกร ลิมจิตติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร, 2549