อธิบายวิชาวินัย สำหรับนักธรรมชั้นเอก /

Corporate Author
กรมการศาสนา กลุ่มวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2