อธิบายวิชาวินัย สำหรับนักธรรมชั้นโท /

Corporate Author
กรมการศาสนา กลุ่มวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2