การประยุกต์ใช้หลักธรรมะของวัดในการบริการชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา = The Application of Dhamma for Community Services by the Monasteries in Nakhon Ratchasima Province

ผู้แต่ง
พระมหาณัฐพงศ์ ปญฺญาวโร (กองแก้ว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556