หลักชาวพุทธ : จุดเริ่มจุดร่วม ที่มารวมกันรุ่งโรจน์ /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2