อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : หน้าที่และบทบาท /

ผู้แต่ง
ชนิตา รักษ์พลเมือง
Corporate Author
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1