วิธีการสอนของพระพุทธเจ้าตามที่ปรากฏในพระสูตรและพระวินัย = The Buddha's Methods of Teaching as appeared in Suttantappitaka and Vinayapttaka /

ผู้แต่ง
พระมหาแหวนทอง ปุญฺญาคโม (บุญคำ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.307 ห853ว 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
125 หน้า ; 30 ซม.