การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องทุกข์ในพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
พระมหาเกษม สญฺญโต (ลักษณะวิลาศ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1