พระไตรปิฎกแปลเพื่อการศึกษา : พระไตรปิฎกเล่ม 20 อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต /

Corporate Author
มหามกุฏราชวิทยาลัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2523
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2