ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ /

ผู้แต่ง
พระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เอส.พี.เอ็น. การพิมพ์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1