พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 9

ผู้แต่ง
วศิน อินทสระ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3182 ม586พ 2525
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
699 หน้า