พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 9 /

ผู้แต่ง
วศิน อินทสระ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1