ดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554) = Damrong : Journal of the Faculty of Archaeology Vol.10 No.1 January-June 2011 /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1