วรรณสารการศึกษา : ประมวลเอกสารส่วนบุคคลของ ศาสตราจารย์หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล /

Corporate Author
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1