ธรรมปริทรรศน์ 2 อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทที่ 2

ผู้แต่ง
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.315 พ369ธ 2535
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
512 หน้า