เงากรรม /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.พ.],
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1