ทัศนคติของพุทธศาสนิกชนต่อการปกครองคณะสงฆ์ไทย พ.ศ. 2546 = Buddhist Attitude to Thai Sang-gha Government of 2546 B.E.

ผู้แต่ง
สงบ เชื้อทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3186 ส137ท 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฎ), 310 หน้า