การนำหลักทักขิณทิสไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาคฤหัสถ์ภาคเช้า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปีการศึกษา 2547 = The Applying of Dakkhina-Disa of Lay Students Joining Morning Class in Daily Life, Mahamakut Buddhist University - Isan Campus, 2547 B.E. /

ผู้แต่ง
วรเทพ เวียงแก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3144 ว212ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 91 หน้า ; 30 ซม.