ความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อบทบาทของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = Personnel's Expectation toward the Administrators' Role in the Administration of Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
พระปลัดบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 378.1 บ471ค 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ซ), 136 หน้า