ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อบุคลิกภาพของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = Personnel's Attitude Towards Administrators Personality, of Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
พระครูสุนทรธรรมโสภณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 371.2 ส788ท 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 92 หน้า ; 30 ซม.