ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อบุคลิกภาพของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = Personnel's Attitude Towards Administrators Personality, of Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
พระครูสุนทรธรรมโสภณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1