แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในอนาคต = The Way of Mahamakut Buddhist University Development in the Future /

Corporate Author
สถาบันวิจัยญาณสังวร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1