วิธีการสอนจริยธรรมของมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในชุมชนบ้านหนองกก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2547 /

ผู้แต่ง
แม่ชีศรีสลับ อุปมัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1