การนำจักร 4 ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาภาคสมทบในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2547 = The Complementation of Chakka 4 to Leading Everyday Life of Intensive Course Students in Mahamakut Buddhist University Roi-Et Campus Academic Year 2547 /

ผู้แต่ง
ธงชัย เจริญนนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1