การนำหลักธรรมที่ได้จากการฟังเทศน์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาภาคสมทบ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง พ.ศ.2547 /

ผู้แต่ง
พระมหาชาญชัย อินทรพานิชย์ (สิริภิญฺโญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3144 ช485ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ง) 85 หน้า ; 30 ซม.