การศึกษาพัฒนาการในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแยยการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ /

ผู้แต่ง
วิไลวรรณ มนูศิลป์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1