การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องทักษะการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออสำหรับนักเรยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา /

ผู้แต่ง
กนก คล้ายมุข
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 372.5 ก123ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 147 หน้า