การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เหมาะสมต่อการประเมินผลภายใน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 2 = Factors Analysis Internal Evaluation Quality Assurance of General Education for Private School in Educatinal Region 2 /

ผู้แต่ง
วิรุฬห์ แสงงาม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 379.111 ว698ก 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
100 หน้า