การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์และคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2542 = A Quality Development for Instructinal Management of Teachers anhd Students' Quality of Ming-Muang Khonkaen School, Khonkaen Province in 1999 Academic Year /

ผู้แต่ง
ทำนอง รังสีปัญญา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542