การสร้างแบบทดสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูดีสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ของสถาบันราชภัฏ = A Construction of the Characteristics of Excellence Teachers Test for Students in the Faculty of Education at Rajabhat Institutes /

ผู้แต่ง
ไพศาล เอกะกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1