การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา = The Development of Learning Activities in Mathematics Problem Solving for Prathom Suksa I Students with the Concentrated Language Encounter /

ผู้แต่ง
วันเพ็ญ ผลอุดม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1