พระวินัยปิฎกย่อ เล่ม 1 /

ผู้แต่ง
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3181 พ369พ 2536
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
367 หน้า