พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย /

ผู้แต่ง
พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3182 พ399พ 2522
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2522
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
544 หน้า