พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เล่ม 1 /

ผู้แต่ง
พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3182 พ399พ 2523
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2523
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
498 หน้า