มหามกุฏราชานุสสรณีย์

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2511
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1