พระวินัยปิฎกย่อ เล่ม 2 /

ผู้แต่ง
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3181 พ369พ 2535
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
262 หน้า