จาริกอินเดีย /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กิตติวรรณ, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1