โพชฌงค์ และพลธรรม 5 ประการ /

ผู้แต่ง
พระอาจารย์มหาวิบูลย์ พุทธญาโณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1