พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3 พ335พ 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 35
Physical description
510 หน้า